TH EN
A A A

จีนออกข้อกำหนดอาหารสัตว์เลี้ยงนำเข้า

30 กันยายน 2554   
                 สำนักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ออกข้อกำหนดกักกันโรคและสุขลักษณะของอาหารสัตว์นำเข้า (The Quarantine and Hygiene Requirements of the People’s Republic of China for Imports of Pet Food) มีผลให้ผู้ส่งออกอาหารสัตว์ไปยังจีน (ได้แก่ อาหารสัตว์เลี้ยงกระป๋อง อาหารสัตว์เลี้ยงที่แปรรูปด้วยวิธีอื่น ของขบเคี้ยวสุนัข อาหารสัตว์ที่ยังไม่ผ่านการแปรรูป เครื่องในที่ใช้แต่งกลิ่นอาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ที่ใช้ผลิตอาหารสัตว์) ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

                ทั้งนี้ ผู้ส่งออกที่ต้องการส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงไปจีนทุกรายจะต้องได้รับการประเมินและขึ้นทะเบียนผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง ซึ่งต้องดำเนินการเสร็จสิ้นทุกขั้นตอนภายใน 31 ธันวาคม 2554 และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 จีนจะระงับอาหารสัตว์เลี้ยงนำเข้าที่ผู้ประกอบการยังไม่ได้รับการประเมินและขึ้นทะเบียนจากฝ่ายจีน

                สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มกอช.และกรมปศุสัตว์
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง (
26 กันยายน 2554 )

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?