TH EN
A A A

อินโดออกแผ่นควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

29 กันยายน 2554   
                รัฐบาลอินโดนีเซียระบุว่าอินโดนีเซียมีมติเห็นชอบที่จะใช้แผนควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากภาคอุตสาหกรรม ป่าไม้ และเกษตร

                แผนดังกล่าวมีการระบุไว้เป็นครั้งแรกในปี 2552 ในคำปฏิญาณของโดยประธานธิบดีซูซิโล บัมบัง ยุดโธโยโน ที่ต้องการที่จะควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลดลง 26% จากระดับก๊าซที่ถูกปล่อยในปี 2563 หรือสูงถึง 41% หากได้รับเงินหรือการสนับสนุนอื่นๆ จากประเทศมหาอำนาจอื่นๆ

                ตามที่แผนนี้ได้ระบุไว้ ภาคป่าไม้และภาคถ่านหินควรลดการปล่อยก๊าซลง 672 ล้านตันภายในปี 2563 พลังงานและการขนส่งควรจะลดการปล่อยก๊าซลงให้เท่ากับ 56 ตัน ภายในปี 2563 และ 78 ล้านตันสำหรับภาคการจัดการของเสีย

                ทั้งนี้ เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกโดยสมัครใจได้รับความสนใจจากประเทศพัฒนาต่างๆในฐานะประเด็นที่ท้าทายที่สุดเรื่องหนึ่ง และเกิดขึ้นจากแรงกดดันของนานาประเทศที่ต้องการควบคุมการตัดไม้ทำลายป่า พัฒนาการจัดการที่ดิน และกระตุ้นประสิทธิภาพของพลังงาน


 
ที่มา : Reuters ( 28 กันยายน 2554 )
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?