TH EN
A A A

จีนออกมาตรฐานสินค้าไข่

20 กันยายน 2554   
                เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2554  จีนแจ้งเวียนต่อสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องมาตรฐานอาหารปลอดภัยแห่งชาติเกี่ยวกับไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่โดยกำหนดในผลิตภัณฑ์ไข่สัตว์ปีกทุกชนิด รวมทั้ผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีวิธีการเก็บรักษา เช่น การแช่เย็น การแช่ การเคลือบ การฆ่าเชื้อโรค การควบคุมอากาศ และการเก็บรักษาแบบแห้ง เพื่อสร้างความมั่นใจว่ารักษาคุณภาพไข่ให้สด และใช้กับผลิตภัณฑ์ไข่ที่เป็นน้ำ ผลิตภัณฑ์ไข่แห้ง ผลิตภัณฑ์ไข่ที่เป็นน้ำแข็ง และผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ ที่ใช้ไข่ไก่สดเป็นวัตถุดิบหลักหรือปราศจากสารเสริม เปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2554
 
 
ที่มา : มกอช. ( 20 กันยายน 2554 )
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?