TH EN
A A A

ออสซี่เสนอเปลี่ยนมาตรฐานกำหนดค่า MRLs

20 กันยายน 2554   

                เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ออสเตรเลียแจ้งเวียนต่อสมาชิกองค์การการค้าโลกเสนอแก้ไขข้อกำหนดมาตรฐาน Australia New Zealand Food Standards Code เพื่อกำหนดค่า MRLs สำหรับสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรและสุขภาพสัตว์เพื่อให้สอดคล้องกับกฏระเบียบอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและใช้สารเคมีทางการเกษตร เปิดรับข้อคิดเห็นถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2554

 
ที่มา : มกอช. ( 20 กันยายน 2554 )
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?