TH EN
A A A

USDA คาดการณ์ผลผลิตข้าวโลกปี 2554/2555

20 กันยายน 2554   

                กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) คาดการณ์ว่าปี 2554/2555 ไทยจะมีผลผลิตข้าวนาปี 20.75 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มีผลผลิตรวม 20.26 ล้านตัน เนื่องจากนาดอนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ผลผลิตดี ข้าวนาปรังอยู่ที่ 12 ล้านตันข้าวเปลือก ส่วนเวียดนาม 25.43 ล้านตัน ลดลงจากปี 2553 ที่ 25.8 ล้านตัน ปากีสถาน 6.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่มี 4.7 ล้านตัน จีน 138 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ที่ 137 ล้านล้านตัน อินเดีย 97 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี2553 ที่ 95.3 ล้านตัน

                ขณะที่ประเทศผู้ซื้อ อินโดนีเซีย มีผลผลิต 37.3 ล้านตันเพิ่มขึ้นจากปี 2553 มี 37.1 ล้านตัน ฟิลิปปินส์ 10.8 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี2553 ที่มี 10.55 ล้านตัน และพม่า 11 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี2553 ที่มี 10.75 ล้านตัน ขณะที่การค้าข้าวโลกคาดว่าจะอยู่ที่ 31.85 ล้านตันลดลงจากปี 2553  32.09 ล้านตัน เนื่องจากตลาดโลกมีสต็อกข้าวจำนวนมาก

 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ( 19 กันยายน 2554 )
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?