TH EN
A A A

จีนออกกฎเหล็กความปลอดภัยด้านอาหาร

8 สิงหาคม 2554   

                นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของจีนในช่วงครึ่งปีแรก 2554 มีแนวโน้มที่ดี ซึ่งการส่งออกของไทยไปยังตลาดจีนมีมูลค่า กว่า 12,474 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นถึง 24% โดยเฉพาะสินค้ากลุ่มอาหาร เช่น ผลไม้ มีการเติบโตสูงมาก สัดส่วนผลไม้ไทยครองตลาดจีนถึง 60% ของมูลค่าผลไม้นำเข้ารวมของจีน โดยจีนขาดดุลการค้าไทย 6,900 ล้านเหรียญสหรัฐ 

                ทั้งนี้นับแต่จีนคุมเข้มเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ซึ่งถือนับเป็นครั้งแรกที่ระบุถึงการบังคับใช้กฎหมายอาญาและบทลงโทษ ที่รุนแรงแก่ผู้กระทำผิด ถึงขั้นประหารชีวิต ซึ่งสะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลจีนต่อปัญหานี้ โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ 6 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นม น้ำมันพืช สารผสมอาหาร อาหารบำรุงสุขภาพ เนื้อสัตว์ และแอลกอฮอล์สำหรับการบริโภค

                นายไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน กล่าวว่า นับเป็นความพยายามในการพลิกสถานการณ์ จากมรสุมความปลอดภัยอาหารในจีนตลอด 3 ปีที่ผ่านมา ผ่านหลายมาตรการ เช่น การยกระดับการเข้าสู่ตลาดของสินค้า การลดจำนวนผู้ผลิตสินค้าอาหารที่ไม่ได้มาตรฐาน เป็นต้น ในทางกลับกันสิ่งที่ดำเนินการดูจะสลับซับซ้อนมากขึ้น และส่งผลกระทบในวงกว้างสู่เวทีการค้าระหว่างประเทศ โดยในระยะหลังนี้ หลายฝ่ายได้สังเกตเห็นว่ารัฐบาลจีนเริ่มนำเอาประเด็นมาตรฐานอาหารที่สูงขึ้นมาเป็นมาตรการกีดกัน ทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTB) กับสินค้านำเข้าด้วย

 

ที่มา : แนวหน้า (8สิงหาคม2554)

 

 

 

 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?