TH EN
A A A

อียูให้วางจำหน่ายพืช GMOs เพิ่ม

24 เมษายน 2550   
          
   เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2550   คณะกรรมาธิการยุโรปลงมติอนุญาตนำเข้าและแปรรูปเมล็ดพืชน้ำมันGM
เพื่อเป็นอาหารมนุษย์และอาหารสัตว์ในสหภาพยุโรปจำนวน 3 ชนิดเป็นเวลา 10 ปี  ได้แก่ Ms8,  R13 และ Ms8 x R13  แต่ยังไม่อนุญาตให้เพาะปลูก  ทั้งนี้ต้องติดฉลากอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีส่วนประกอบของพืชที่ได้รับการดัดแปลงพันธุกรรม   ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2550 โดยพืชทั้ง 3 ชนิดเป็นเป็นของบริษัท  bayer เยอรมัน มีคุณสมบัติทนต่อสารกำจัดวัชพืช  ได้รับการประเมินจากสำนักงานความปลอดภัยด้านอาหารประจำสหภาพยุโรปว่า  ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สัตว์และสิ่งแวดล้อม

            นับเป็นพืช GM อันดับที่ 6,7,8  ที่ได้รับอนุญาตวางจำหน่ายในสหภาพยุโรปต่อจากข้างโพดหวาน Bt11 ข้าวโพด NK603  ข้าวโพด MON 863 พืชน้ำมันGT73  และข้าวโพด1507  นับตั้งแต่สหภาพยุโรประงับการพิจารณาอนุญาตเป็นการชั่วคราวตั้งแต่เดือนตุลาคม  2541

            อนึ่งการขออนุญาตวางจำหน่ายพืช GM ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันได้ในสภามนตรีเกษตรแม้แต่ครั้งเดียว  จึงต้องให้คณะกรรมาธิการยุโรปเป็นผู้พิจารณาและทำให้กระบวนการอนุญาตล่าช้า

อ้างอิงจาก : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำสหภาพยุโรป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?