TH EN
A A A

มะกันเตรียมเพิ่มอียูในบัญชีประเทศปลอดนิวคาสเซิล

3 สิงหาคม 2554   
                สำนักงานตรวจสอบสุขภาพอนามัยสัตว์และพืชประจำสหรัฐฯ (APHIS) กำลังเสนอที่จะปรับปรุงกฎระเบียบการนำเข้าสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์โดยยอมรับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป 25 ประเทศเป็นภูมิภาคการค้าสัตว์ปีกสหภาพยุโรปซึ่งกำหนดโดย APHIS และให้ภูมิภาคดังกล่าวบรรจุอยู่ในรายชื่อภูมิภาคที่ APHIS พิจารณาว่าปลอดโรคนิวคาสเซิล 

                นอกจากนี้ APHIS ยังกำหนดว่าภูมิภาคดังกล่าวมีมาตรฐานที่สมควรได้รับพิจารณาว่าปลอดโรคไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง (HPAI)  อีกทั้งยังเสนอที่จะออกข้อกำหนดการนำเข้านกและสัตว์ปีกมีชีวิตเช่นไข่ฟัก เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากภูมิภาคดังกล่าวและจะปรับปรุงความหมายและนิยามของศัพท์ในกลุ่มโรคสัตว์ปีกให้เป็นปัจจุบัน

                APHIS กำลังดำเนิน 3 ขั้นตอนด้านการประเมินความเสี่ยงในด้านที่ APHIS ตัดสินใจแล้วว่าภูมิภาคดังกล่าวที่ได้รับเสนอเป็นไปตามข้อกำหนดของ APHIS ซึ่งสมควรได้รับพิจารณาว่าปลอดโรคนิวคาสเซิลและไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรง โดยขั้นตอนดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกให้แก่การนำเข้านกและสัตว์ปีกมีชีวิต เนื้อสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ที่มาจากภูมิภาคดังกล่าว พร้อมทั้งยังเป็นการป้องกันเชื้อโรคดังกล่าวไม่ให้แพร่ระบาดในสหรัฐฯ

               ทั้งนี้ กฎระเบียบดังกล่าวตีพิมพ์ใน Federal Register เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2554 โดยเปิดให้แสดงข้อคิดเห็นถึงวันที่ 19 กันยายน 2554 
ที่มา : World Poultry
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?