TH EN
A A A

EU ประกาศรายชื่อเรือประมงที่ลักลอบการทำประมงที่ผิดกฎหมาย

1 สิงหาคม 2554   

                เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 สหภาพยุโรปได้ออกกฎระเบียบใหม่เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง คือ Commission Implementing Regulation (EU) No 724/2011 of 25 July 2011 amending Regulation (EU) No 468/2010 establishing the EU list of vessels engaged in illegal, unreported and unregulated fishing โดยเป็นการประกาศรายชื่อเรือประมงที่ลักลอบการทำประมงที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎระเบียบ IUU อันเป็นไปตามข้อกำหนดใน Chapter V ของกฎระเบียบ IUU

                โดยรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษา ได้จากเว็บไซต์ดังต่อไปนี้ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:194:0014:0018:EN:PDF


                ทั้งนี้ บัญชีรายชื่อเรือประมง IUU ที่ปรากฎในภาคผนวก (Annex) จะมีผลดำเนินการตามกฎหมาย 7 วันภายหลังจากที่มีการประกาศกฎระเบียบดังกล่าวใน EU Official Journal (ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 

                ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสำนักงานฯ :

                ก) การประกาศบัญชีรายชื่อเรือประมง IUU ในครั้งนี้ นับเป็นการประกาศครั้งที่ 2 ภายหลังจากที่ EU ปรับใช้กฎระเบียบ IUU แล้วมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2553 (ประกาศครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ตามบันทึกสำนักงานฯ ที่ 05008/485) ซึ่งจากการประกาศในครั้งนี้ ไม่ปรากฎชื่อเรือประมงที่ชักธงไทย อยู่ในบัญชีรายชื่อเรือประมง IUU ของ EU อย่างไรก็ดี ไทยควรให้ความระมัดระวังและความสำคัญ กับบัญชีรายชื่อเรือประมง IUU ที่ EU ออกมาในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นกลุ่มเรือที่ผิดกฎหมาย ปลาที่จับ ได้จากเรือดังกล่าวจะไม่สามารถส่งเข้าไปจำหน่ายยัง EU ได้ และหากมีการรับซื้อปลาที่จับได้จากเรือดังกล่าว ก็จะถือว่าผู้นั้นให้การสนับสนุนการทำประมงที่ผิดกฎหมาย IUU ด้วยเช่นกัน 

                ข) ทั้งนี้ คาดว่า ในคราวต่อๆ ไป EU จะได้มีการ update list ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และหากพบว่า ประเทศใดมีเรือประมง IUU อยู่ในครอบครองเป็นจำนวนมาก อาจถูกประกาศให้เป็น IUU Country ได้ในที่สุด 

ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?