TH EN
A A A

ผู้ประกอบการฟิลิปปินส์หวั่น เนื้อควายอินเดียอาจปนเปื้อน FMD

28 กรกฎาคม 2554   

                 ผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อในฟิลิปปินส์แจ้งเตือนว่า เนื้อนำเข้าจากอินเดียอาจปนเปื้อนเชื้อโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) เนื่องจากรัฐบาลฟิลิปปินส์ได้รับรองผู้จัดหารายใหม่จากอินเดีย ซึ่งผู้แปรรูปกล่าวว่าขณะนี้ในอินเดียโรคปากและเท้าเปื่อยกำลังแพร่ระบาด

                นาย Felix O. Tiukinoy ประธานสมาคมผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อฟิลิปปินส์ (PAMPI) กล่าวว่า การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้จัดหาผลิตภัณฑ์รายใหม่ไม่โปร่งใส  PAMPI ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าโรงงานอินเดียแห่งใหม่ที่ได้รับใบอนุญาตไม่ผ่านการตรวจสอบจาก คณะทำงานตรวจสอบของกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ (DA Inspection Mission : DAIM) ซึ่งก่อตัวจากกลุ่มสมาชิกของสำนักงานอุตสาหกรรมสัตว์และหน่วยตรวจสอบมาตรฐานเนื้อแห่งชาติ

                นอกจากนี้ PAMPI ระบุว่าโรงงานจากอินเดียที่ส่งออกเนื้อกระบือมายังฟิลิปปินส์จะต้องผ่านการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการปนเปื้อน FMD

                เมื่อปี 2553 มีเพียงผู้ส่งออกจากอินเดียเพียง 3 รายเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ส่งออกเนื้อกระบือมายังฟิลิปปินส์ หลังจากที่โรงงานของผู้ส่งออกดังกล่าวได้รับการตรวจสอบจาก DAIM และ PAMPI แล้ว

                ทั้งนี้ PAMPI เชื่อว่ามีการผ่อนผันกฎเพื่อให้โรงงานใหม่ได้รับอนุญาต

 


 
ที่มา : The Meat Site
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?