TH EN
A A A

จีนเข้มงวดเชื้อ IHHNV ในกุ้งกุลาดำ

14 กรกฎาคม 2554   
                เนื่องจากมีการตรวจพบเชื้อ Infectious Hypodermal and Hematopoietic Necrosis Virus Disease (IHHNV) ในกุ้งกุลาดำของไทย 4 ครั้ง ในเดือนพฤษภาคม 2554 จีนจึงขอให้กุ้งกุลาดำที่ส่งออกจากไทย ต้องรายงานผลการตรวจสอบเชื้อ IHHNV ในใบรับรองสุขอนามัยด้วย ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป และกุ้งต้องมาจากฟาร์มเพาะเลี้ยงที่ขึ้นทะเบียนจากทางการ

 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?