TH EN
A A A

รัสเซียยกเลิกการระงับนำเข้าผักจากเชคและกรีซ

14 กรกฎาคม 2554   

                เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 นาย Gennady Onishchenko หัวหน้าผู้ตรวจสอบด้านสุขอนามัยรัสเซียกล่าวว่า รัสเซียได้ยกเลิกการระงับนำเข้าผักจากสาธารณรัฐเชคและกรีซแล้ว โดยอนุญาตให้นำเข้าได้ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ซึ่งต้องมีใบรับรองความปลอดภัย

               ทั้งนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2554 รัสเซียได้ระงับการนำเข้าผักจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทุกประเทศ รวมถึงสาธารณรัฐเชคและกรีซ หลังเหตุการณ์ระบาดของเชื้อ E.coli แต่เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 รัสเซียได้ยกเลิกการระงับการนำเข้าผักจากเดนมาร์กและสเปนซึ่งทั้งสองประเทศเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรป

 
 
ที่มา : Xinhau
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?