TH EN
A A A

เกาหลีใต้จะเริ่มใช้ระบบติดตามเนื้อหมูภายในปี 2557

29 มิถุนายน 2554   

                เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2554 รัฐบาลเกาหลีใต้กล่าว ว่าเกาหลีใต้มีเป้าหมายจะนำระบบติดตามมาใช้กับเนื้อสุกรทั้งหมดที่จำหน่ายในตลาดภายในประเทศ  โดยจะเริ่มใช้ระบบติดตามเนื้อสุกรดังกล่าวในปี 2557 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน 

                กระทรวงอาหาร เกษตร ป่าไม้ และประมงเกาหลีใต้ (MAFF) กล่าวว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนหารือด้านรายละเอียดในการจัดทำระบบติดตามดังกล่าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้เลี้ยงปศุสัตว์

               เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯกล่าวว่า เนื่องจากสุกรถูกเชือดในระยะเวลาที่ค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกันโค ดังนั้นระบบดังกล่าวอาจจะติดตามเนื้อสุกรได้ยาก แต่การใช้ระบบติดตามเนื้อสุกรจะเป็นการเพิ่มสิทธิผู้บริโภคและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างผู้ผลิตเนื้อสุกรภายในประเทศและผู้นำเข้าเนื้อสัตว์จากต่างประเทศ 

                เจ้าหน้าที่กระทรวงฯกล่าวว่า เมื่อนำระบบดังกล่าวมาใช้ ผู้บริโภคจะสามารถตรวจสอบสถานที่เลี้ยงสุกร สถานที่เชือด วิธีการบรรจุหีบห่อเนื้อสุกร และการกระจายสินค้าก่อนนำมาวางจำหน่าย

                กระทรวงกล่าวว่า การใช้ระบบติดตามเนื้อสุกรเป็นเรื่องเร่งด่วนยิ่งขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยที่ทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องกำจัดและฝังปศุสัตว์จำนวนกว่า 3.47 ล้านตัว ซึ่งปศุสัตว์ส่วนใหญ่เป็นสุกร

               นอกจากนี้ ระบบติดตามอาจช่วยให้เจ้าหน้าที่ควบคุมการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยซึ่งคาดว่าทำให้รัฐบาลเกาหลีใต้ต้องสูญเงินกว่า 3 แสนล้านวอน (2.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

 
 
 
ที่มา : The Pig Site
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?