TH EN
A A A

อียูไฟเขียวนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ปนเปื้อน GM ที่ไม่ได้การรับรองไม่เกิน 0.1%

29 มิถุนายน 2554   
                เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 คณะกรรมาธิการยุโรปผ่านร่างกฎระเบียบใหม่เกี่ยวกับการอนุญาตให้นำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมของวัตถุดิบดัดแปลงพันธุกรรม (GM material) ที่ไม่ได้รับการรับรอง ไม่เกิน 0.1% โดยอนุญาตให้ปนเปื้อนได้เฉพาะอาหารสัตว์เท่านั้น ไม่รวมถึงอาหารมนุษย์

               ขณะที่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสมาคมเพื่อผู้บริโภคกล่าวว่า สหภาพยุโรปเปลี่ยนแปลงนโยบาย zero tolerance คือไม่อนุญาตให้มีสาร GM ที่ไม่ได้รับการรับรองปนเปื้อนอยู่เลย  เป็นอนุญาตให้มีได้ไม่เกิน 0.1% เพื่อเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มอุตสาหกรรม และกล่าวเสริมว่า ยังไม่ทราบผลกระทบที่แน่ชัดของการบริโภคพืช GM และกระบวนการประเมินความปลอดภัยของสหภาพยุโรปของพืช GM หลายพันธุ์ยังไม่สมบูรณ์ ควรให้ประเทศผู้ส่งออกนอกสหภาพยุโรปให้การรับรอง และสหภาพยุโรปควรให้สำนักงานความปลอดภัยอาหารแห่งสหภาพยุโรป (EFSA) ประเมินความเสี่ยงอย่างน้อย 3 เดือน และให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีสาร GM นี้ปนเปื้อน 0.1 % ไม่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

               กฎระเบียบนี้ยังระบุอีกว่า ให้ใช้ค่าต่ำสุดของการปนเปื้อนสาร GM ที่ไม่ได้รับการรับรอง 0.1% นี้กับอาหารสัตว์เท่านั้น ไม่ครอบคลุมอาหารมนุษย์  แม้ผู้ส่งออกและผู้ค้าจะบอกว่าไม่มีประสิทธิภาพเมื่อนำมาบังคับใช้จริง และมีค่าใช้จ่ายสูงในการแยกแยะวัตถุดิบเหล่านี้ ซึ่งอาจใช้เป็นได้ทั้งอาหารคนและสัตว์ 

               อนึ่ง เมื่อปี 2552 สหภาพยุโรปประสบภาวะขาดแคลนวัตถุดิบ  เนื่องจากถั่วเหลืองนำเข้าจากสหรัฐฯ พบการปนเปื้อนวัตถุดิบ GM ในบางคลังสินค้า จึงถูกระงับการนำเข้า นอกจากนี้ ปัจจุบันสหภาพยุโรปยังนำเข้าสินค้าวัตถุดิบราว 45 ล้านตันต่อปี ถั่วเหลืองและกากถั่วเหลืองส่วนใหญ่มาจากบราซิล อาร์เจนตินา สหรัฐฯ เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนประกอบด้วยพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่พัฒนาโดยบริษัท Monsanto
 
 
 
ที่มา : Reuters
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?