TH EN
A A A

น้ำผึ้งจากอิตาลีปนเปื้อนยา Sulfathiazole ผ่านหน่วยงาน RASFF ของสหภาพยุโรป

17 มิถุนายน 2554   
                สหภาพยุโรป (หน่วยงาน RASFF) ตรวจพบยา Sulfathiazole ที่ระดับ  23 ug/kg-ppb  ปนเปื้อนในน้ำผึ้งของอิตาลีที่ส่งไปจำหน่ายยังประเทศไทย ไทยควรเพิ่มความระมัดระวังสินค้าน้ำผึ้งที่นำเข้าจากสหภาพยุโรป เนื่องจาก Sulfathiazole  เป็นยาต้านจุลชีพที่ห้ามใช้ในสหภาพยุโรป หากยังคงมีการลักลอบใช้อยู่ซึ่งหากไทยตรวจพบและระงับการจำหน่ายในประเทศ จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงปัญหาของสินค้ามิใช่มีแต่จากไทยไปยังสหภาพยุโรป แต่สหภาพยุโรปเองก็มีปัญหาเช่นกัน
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?