TH EN
A A A

อียูห้ามนำเข้าสินค้าประมงจากปากีสถาน 11 แห่ง

19 เมษายน 2550   
         
    สหภาพยุโรปได้แจ้งให้ Marine Fisheries Department : MFD ปากีสถานทราบว่าสหภาพยุโรปจะไม่อนุญาตให้มีการนำเข้าสินค้าประมงจากโรงงานปากีสถาน 11 แห่ง หลังจากวันที่ 12 เมษายน 2550 เนื่องจากตรวจพบว่ากระบวนการผลิตสินค้าไม่ปลอดภัยและไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดของสหภาพยุโรป
             จากการที่คณะผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและสุขภาพสัตว์ของสหภาพยุโรป (FVO) ได้เดินทางไปตรวจสอบระบบการผลิตสินค้าประมงของปากีสถานในเดือนมกราคม 2550 และพบว่าตลอดกระบวนการผลิต แปรรูป และกระบวนการขนส่ง มีข้อบกพร่องอย่างมาก และไม่สอดคล้องกับกฎระเบียบของสหภาพยุโรปที่กำหนดให้ประเทศที่สามที่ส่งสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตาม ไม่เป็นไปตามระบบ HACCP และไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับเมื่อเกิดปัญหาได้ ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าประมงปากีสถานจำนวน 11 แห่งในปากีสถานถูกถอดถอนรายชื่อออกจากบัญชีผู้ส่งออกของสหภาพยุโรปและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 12 เมษายนนี้     เป็นต้นไป
             ในการนี้ กรมประมงของปากีสถาน ได้ออกจดหมายแจ้งไปยังผู้ประกอบการที่ถูกถอดถอนรายชื่อ ให้ปรับปรุงระบบการผลิต การแปรรูป และการขนส่งให้เป็นไปตามที่สหภาพยุโรปกำหนด และได้เรียกประชุมผู้ประกอบการดังกล่าวไปเมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการในการปรับปรุงแก้ไขส่งไปยังสหภาพยุโรปต่อไป
            อนึ่ง ในช่วงเดียวกัน  โรงงาน 5 แห่งของประเทศซูรินัมที่ส่งออกปลารมควันไปสหภาพยุโรปถูกถอดถอนชื่อและไม่สามารถส่งออกปลารมควันไปสหภาพยุโรปได้เช่นกัน
 

อ้างอิงจาก : FSA

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?