TH EN
A A A

อียูเพิ่มการวิเคราะห์เชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสัตว์ปีก

10 มิถุนายน 2554   

                เมื่อปลายปี 2553 สหภาพยุโรปออกกฎระเบียบ EC No.2160/2003 ซึ่งเป็นข้อกำหนดสำหรับเนื้อสัตว์ปีกสด อาทิ ไก่ป่า (Gallus gallus), ไก่ไข่, ไก่เนื้อ, ไก่งวง โดยห้ามจำหน่ายเนื้อสัตว์ปีกสด หากพบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดการห้ามพบเชื้อซัลโมเนลลาในผลิตภัณฑ์ 25 กรัม 

               กฎระเบียบดังกล่าวได้กำหนดให้มีการสุ่มตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ด้วย ร่างข้อกำหนดใหม่นี้จึงเป็นการแก้ไขเพิ่มเติม EC No.2073/2005 ในภาคผนวก 1 โดยเกี่ยวข้องกับเชื้อ Salmonella Enteritidis และ Salmonella Typhimurium ตามวิธีวิเคราะห์แบบ Horizontal ของ ISO 6579 ในการอ้างอิง โดยทุก 5 ตัวอย่างที่มีน้ำหนัก 25 กรัม จะต้องไม่พบเชื้อ salmonella ในผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด 

              ทั้งนี้ เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 และมีผลบังคับใช้วันที่ 1 ธันวาคม 2554

 
 
 
 
ที่มา : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?