TH EN
A A A

ญี่ปุ่นบังคับติดฉลากอาหารที่มีมะละกอ GMO เป็นส่วนประกอบ

10 มิถุนายน 2554    4802 ครั้ง
                เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2554 ญี่ปุ่นแจ้งเวียนสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เกี่ยวกับการแก้ไขกฎระเบียบภายใต้กฎหมายสุขอนามัยอาหาร (Food Sanitaion Law)โดยกำหนดให้ติดฉลาก (ภาคบังคับ) มะละกอตัดต่อพันธุกรรม (GMO) และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่มีมะละกอ GMO เป็นส่วนประกอบหลัก 

               ญี่ปุ่นบังคับติดฉลากสินค้า GMO 7 ชนิด ได้แก่ ถั่วเหลือง ข้าวโพด เป็นต้น ซึ่งครอบคลุมสินค้า 32 รายการ เช่น เต้าหู้ ข้าวโพดอบกรอบ 

               ทั้งนี้เปิดรับฟังความคิดเห็นถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2554
 
 
 
 
ที่มา : มกอช.
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?