TH EN
A A A

อียูเตรียมงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก E. coli

10 มิถุนายน 2554   

                เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2554 นาย Dacian Cilos กรรมาธิการสหภาพยุโรปด้านเกษตรกล่าว ณ ที่ประชุมรัฐมนตรีเกษตรในสหภาพยุโรป ว่าจะเสนอเงินเป็นจำนวนอย่างน้อย 150 ล้านยูโร (219 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อชดเชยให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ E. coli เช่นผู้ปลูกมะเขือเทศ ผักกาดหอม และแตงกวา  

               ขณะที่มีการประเมินว่าเกษตรกรสเปนได้รับความเสียหายจากการจำหน่ายเป็นมูลค่า 200 ล้านยูโรตั้งแต่ช่วงแรกที่เยอรมนีกล่าวหาว่าแตงกวาสเปนเป็นที่มาของเชื้อ E. coli

               สมาคม Freshfel ซึ่งเป็นสมาคมพืชผักสดของสหภาพยุโรประบุว่า การประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประจำสัปดาห์ครั้งล่าสุดของเนเธอร์แลนด์อยู่ที่ 80 ล้านยูโร เยอรมนี 20 ล้านยูโร เบลเยียม 4 ล้านยูโร และสเปน 200 ล้านยูโร

 
 
 
ที่มา : Reuters
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?