TH EN
A A A

มะกันประกาศอนุญาตให้นำเข้าเงาะผลสดจากมาเลเซียและเวียดนาม

9 มิถุนายน 2554    4801 ครั้ง

                เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 สหรัฐอเมริกาแจ้งเวียนไปยังประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องอนุญาตให้นำเข้าเงาะผลสดจากมาเลเซียและเวียดนามหลังผ่านการตรวจประเมินศัตรูพืช ผลการประเมินศัตรูพืชบ่งบอกว่าการใช้มาตรการสุขอนามัยพืชอย่างน้อยหนึ่งมาตรการ สามารถลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของศัตรูพืชหรือวัชพืชร้ายที่มาจากการนำเข้าเงาะผลสดจากมาเลเซียและเวียดนาม

              ทั้งนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2554

 
 
 
ที่มา : มกอช.
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?