TH EN
A A A

ถั่วงอกไม่ใช่สาเหตุการระบาดเชื้อ E. coli

8 มิถุนายน 2554    4840 ครั้ง

                เจ้าหน้าที่เยอรมันกล่าวว่า ผลการทดสอบเบื้องต้นระบุว่า ถั่วงอกจากฟาร์มเกษตรอินทรีย์ในตอนเหนือของประเทศไม่ใช่สาเหตุการแพร่ระบาดของเชื้อ E. coli

               เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 กระทรวงเกษตรของรัฐ Lower-Saxony กล่าวว่า จากการทดสอบถั่วงอก 32 ตัวอย่าง จาก 40 ตัวอย่างจากฟาร์มที่ต้องสงสัยว่าจะเป็นสาเหตุของการแพร่เชื้อดังกล่าวปรากฎว่าไม่พบเชื้อ E. coli และผลการทดสอบในขั้นต่อไปยังไม่เสร็จสิ้น

              การแพร่ระบาดของเชื้อ E .coli ในเยอรมนีทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 22 ราย และมีผู้ป่วยกว่า 2,300 รายทั่วยุโรป ซึ่งสร้างความกังวลให้แก่ผู้บริโภคในการรับประทานผักสด

 
 
 
ที่มา : ABC News
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?