TH EN
A A A

USDAตรวจพบสารกำจัดแมลงที่ไม่ผ่านการรับรองมากกว่า 30 ชนิดในผักชี

8 มิถุนายน 2554   
                จากการตรวจตัวอย่างผักชีโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) ซึ่งผักชีเป็นสมุนไพรสดชนิดแรกที่ถูกสุ่มตรวจและพบสารกำจัดแมลงที่ไม่ผ่านการรับรองอย่างน้อย 34 ชนิด ซึ่งในปี 2552 พบสารกำจัดแมลงอย่างน้อยหนึ่งชนิดในผักชี 94 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 184 ตัวอย่าง  

               นาย Chris Campbell นักวิเคราะห์สารกำจัดแมลงกล่าวถึงข้อมูลการพบสารกำจัดแมลงในผักชีอย่างน้อยหนึ่งชนิดสูงถึง 44 % ซึ่งถือว่าสูงเมื่อเทียบกับการพบสารกำจัดแมลงในผักโขมและแอปเปิ้ลซึ่งพบเพียง 5 และ 2 %ตามลำดับ การตรวจพบสารกำจัดแมลงนี้ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อเกษตรกรผู้เพาะปลูกผักชี เนื่องจากเมื่อเดือนมีนาคม ทางองค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา (USFDA) ได้ตีพิมพ์หนังสือแนะนำแนวทางปฎิบัติเนื่องจากมีการพบเชื้อ salmonella 28 ครั้งนับตั้งแต่ปี 2547 และเตือนให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในผักชี

               ถึงแม้สารกำจัดแมลงที่ตรวจพบจะไม่ผ่านการรับรองให้ใช้ในการปลูกผักชี ได้แก่สาร quintozene และ diazanon มีปริมาณเกินระดับที่กฎหมายกำหนด ในขณะที่สารชนิดอื่นๆ อยู่ในปริมาณที่กำหนดของสมุนไพรชนิดอื่น และพบสารที่ผ่านการรับรองให้ใช้ในผักชีคือสาร organophosphate chlorpyrifros แต่ทั้งนี้บางส่วนก็ตรวจพบว่ามีปริมาณเกินกำหนดกว่าสามเท่า ในตัวอย่างผักชี 37 %
 
 
 
ที่มา : Chicago Tribune 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?