TH EN
A A A

ฟิลิปปินส์รับรองปลอด FMD แล้ว

2 มิถุนายน 2554   
          เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 นาย Proceso Alcala รัฐมนตรีเกษตรฟิลิปปินส์เปิดเผยว่า ฟิลิปปินส์สามารถส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ไปยังประเทศแถบอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกได้แล้ว เนื่องจากได้รับการรับรองจากองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ว่าปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD)

          นอกจากนี้ ฟิลิปปินส์ยังปลอดโรคไข้หวัดนกอีกด้วย โดยสินค้าสัตว์ปีกส่วนใหญ่ของฟิลิปปินส์ส่งออกไปยังญี่ปุ่น และขณะนี้ อยู่ระหว่างเจรจาส่งออกสินค้าเนื้อสุกรไปยังสิงคโปร์และมาเลเซีย
 
 
 
ที่มา : Xinhua

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?