TH EN
A A A

เตือนผู้ประกอบการไทยระวังสาร Oxytetracycline ในกุ้งส่งออกไปญี่ปุ่น

27 พฤษภาคม 2554   
                กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่น แจ้งเตือนมายังสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโตเกียว ว่า ตรวจพบสาร Oxytetracycline ในกุ้งแช่แข็งของไทย (Frozen peeled shrimp) จากบริษัทส่งออกแห่งหนึ่ง เกินค่ามาตรฐาน (MRL 0.2 ppm) ซึ่งนำเข้าในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ทำให้ญี่ปุ่นแจ้งว่าจะปรับระดับคุมเข้มในการสุ่มตรวจสารดังกล่าวในกุ้งนำเข้าจากไทย และหากตรวจพบสารนี้เกินมาตรฐานอีก จะทำการกักกันกุ้งนำเข้าจากไทยทุกรุ่น
 
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?