TH EN
A A A

พบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ปนเปื้อนตัวอย่างเนื้อในฮ่องกง

24 พฤษภาคม 2554   
                เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ศูนย์ความปลอดภัยอาหารฮ่องกงรายงานว่า พบซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งเป็นสารถนอมอาหารต้องห้ามในตัวอย่างเนื้อสด 4 ตัวอย่าง จากทั้งหมด 167 ตัวอย่าง ได้แก่ เนื้อวัวสด 3 ตัวอย่างและ เนื้อหมูสด 1 ตัวอย่าง ซึ่งระดับสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่ปนเปื้อนคือ ตั้งแต่ 22 ppm ถึง 470 ppm  ศูนย์ความปลอดภัยอาหารฮ่องกงระบุว่า ระดับความน่าพอใจโดยรวมอยู่ที่ 97.6 %  และยังได้ดำเนินการติดตามผลต่อไป ได้แก่ การเก็บตัวอย่างเพื่อติดตามผลและส่งจดหมายเตือนไปยังผู้ประกอบการร้านที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
ที่มา : 19 พฤษภาคม 2554
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?