TH EN
A A A

อย. เตรียมออกประกาศห้ามผลิต นำเข้าหรือจำหน่ายอาหารปนเปื้อนเมลามีน

18 พฤษภาคม 2554   
                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย มีใจความสำคัญดังนี้

                  1. ยกเลิกประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 311) พ.ศ. 2551 เรื่องกำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2551

                 2. ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่ายอาหารที่ตรวจพบสารเมลามีน และสารในกลุ่มเมลามีน (กรดซัยยานูริก(cyanuric acid)) ดังต่อไปนี้

                     2.1 นมดัดแปลงและอาหารทารกและเด็กเล็กที่มีสารเมลามีนเกิน 1 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม
                    
                      2.2 อาหารอื่นๆที่มีสารเมลามีนเกิน 2.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

             
             ทั้งนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป โดยอยู่ระหว่างประกาศแจ้งเวียนให้ประเทศสมาชิกองค์กรการค้าโลกให้ข้อคิดเห็น
 
 
 
 
ที่มา : มกอช. (12/05/54)
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?