TH EN
A A A

เมืองติ้งซีผลักดันสร้าง “นครแห่งยา” ของจีน

29 เมษายน 2554   

                เมืองติ้งซีได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองยาพันปี” ปัจจุบันวางยุทธศาสตร์ผลักดันให้กลายเป็น “นครยาแห่งประเทศจีน” ปรับเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นเมืองที่เพาะปลูกพืชสมุนไพรสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบยาจีน ให้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมยาแพทย์แผนจีนขนาดใหญ่ พร้อมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมยาจีนชนิดที่มีความโดดเด่นให้มีความทันสมัย

                ปัจจุบัน เมืองติ้งซีกลายเป็นเขตทรัพยากรวัตถุดิบยาจีนที่สำคัญของประเทศ โดยการปลูกพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นวัตถุดิบยาจีน ใช้พื้นที่ราว 458,333 ไร่ หรือคิดเป็น 49% ของพื้นที่เพาะปลูกพืขสมุนไพรจีนทั้งมณฑล รั้งอันดับหนึ่งของประเทศ  ในปีที่ผ่านมา ทำมูลค่าการผลิตรวมของอุตสาหกรรมวัตถุดิบยาจีนของทั้งเมืองแตะระดับ 1,900 ล้านหยวน เป็นประโยชน์แก่เกษตรกรมากกว่า 500 หยวนต่อหัว

                สำหรับ วัตถุดิบยาจีนของเมืองติ้งซีมีส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศเกิน 20% และถูกนำไปจำหน่ายยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกกว่า 20 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ และประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การค้าขายวัตถุดิบยาจีนของติ้งซีมีปริมาณ 306,000 ตันต่อปี คิดเป็นมูลค่า 3,200 ล้านหยวน ธุรกิจแปรรูปวัตถุดิบยาจีนที่มีขนาดใหญ่ทั้ง 93 แห่งในปีที่ผ่านมาทำมูลค่าการผลิตแปรรูปแตะระดับ 900 ล้านหยวน ซึ่งทำการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด เช่น ยาจีนที่เป็นแบบทั้งชนิดเม็ดและน้ำ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปยาจีน ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และเครื่องสำอาง เป็นต้น

                ในช่วงปลายแผนพัฒนาฉบับที่ 12 เมืองติ้งซีจะมีธุรกิจที่ได้รับการรับรอง GMP สำหรับผลิตภัณฑ์ยาจีน 150 แห่ง สายการผลิตสารสกัดสำหรับยาจีนจำนวน 30 สายการผลิต ธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจะเพิ่มขึ้นเป็น 100 แห่ง การค้าวัตถุดิบยาจีนจะมีปริมาณ 1.6 ล้านตันต่อปี และอุตสาหกรรมยาจีนจะทำมูลค่าการผลิต 8,500 ล้านต่อปี

 
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครซีอาน(27/04/54)
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?