TH EN
A A A

การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสภาพภูมิอากาศในประเทศสวีเดน

31 มีนาคม 2554   
               ชาวสวีเดนจำนวนมากให้ความสนใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยลดโลกร้อน โดยผู้บริโภคราว 3 ใน 4 ต้องการเลือกซื้ออาหารที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ำ และ 50% ยอมจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ แรงกระตุ้นจากความต้องการซื้อสินค้าของผู้บริโภค ทำให้สวีเดนหาทางพัฒนาแผนการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสภาพภูมิอากาศ 

              ในปี พ.ศ.2550 สวีเดนเริ่มพัฒนาการรับรองผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสภาพภูมิอากาศ (Climate Certification) โดยสองหน่วยงานหลัก ได้แก่ KRAV (ซึ่งเดิมทำหน้าที่รับรองมาตรฐานสินค้าอินทรีย์) และ Swedish Seal of Quality/Svenskt Sigill (ซึ่งเดิมทำหน้าที่รับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าจากระบบการผลิตทั่วไป) โดยใช้เวลาพัฒนามาตรฐานรวมทั้งหมด 3 ปี หลังจากนั้นหน่วยงานทั้งสองได้เริ่มต้นรับรองผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลดีต่อสภาพภูมิอากาศภายใต้เครื่องหมาย KRAV และ Swedish Seal climate certification ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553
 วัตถุประสงค์ของ Climate Certification คือ เพื่อลดผลกระทบด้านลบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันเกิดจากการผลิตและการกระจายสินค้า เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคมีทางเลือกในการซื้อสินค้ามากขึ้นและช่วยเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผู้ผลิตอาหาร 

              หลักเกณฑ์ในการรับรองจะพิจารณาตลอดทั้งห่วงโซ่การผลิตอาหาร (food chain) ครอบคลุมผลิตภัณฑ์จำพวกปลา เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อแกะ เนื้อไก่ ไข่และนม โดยเริ่มต้นพิจารณาตั้งแต่วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิต ขั้นตอนการทำฟาร์มไปจนถึงการขนส่งไปถึงสถานที่จัดจำหน่าย รวมไปถึงขั้นตอนการกระจายสินค้าและบรรจุหีบห่อด้วยเช่นกัน โดยการผลิตอาหารในแต่ละขั้นตอนจะต้องมีการดำเนินมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น ใช้อาหารสัตว์ที่ผลิตจากภายในท้องถิ่นหรือมีส่วนประกอบจากถั่วเหลืองที่ผ่านการรับรองความยั่งยืน การใช้ไนโตรเจนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดปริมาณก๊าซไนตรัสออกไซด์ที่ถูกปล่อยออกมา การดูแลสัตว์ให้มีสุขภาพดีเพราะมีผลต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากฟาร์มปศุสัตว์ หรือการประหยัดพลังงานและหันมาใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น 

             Climate Certification เป็นแผนการรับรองมาตรฐานที่ต่อยอดจากแผนการรับรองคุณภาพและแผนการรับรองความยั่งยืนของสินค้าที่เดิมมีอยู่แล้ว นั่นคือ การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายใต้เครื่องหมาย KRAV และการรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าอาหารภายใต้เครื่องหมาย Swedish Seal of Quality/Svenskt Sigill แต่การขยายแผนการรับรอง เพิ่มขึ้นเป็น Climate Certification เพื่อแสดงว่าสินค้าดังกล่าวนอกจากจะมาจากกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนแล้ว ยังผ่านทางเลือกในการผลิตที่จะส่งผลดีต่อสภาพภูมิอากาศอีกด้วย 

            ในขั้นเริ่มต้น Climate Certification จะถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภายในสวีเดนเท่านั้น แต่ในอนาคตผู้ประกอบการแปรรูปอาหารในต่างประเทศอาจขอเข้าร่วมระบบรับรองได้ตามความสมัครใจ (voluntary certification system)

            ล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2554 ทางบริษัท Findus ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารรายใหญ่ในประเทศสวีเดน และเป็นบริษัทแห่งแรกที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน “Swedish Seal climate certification” สำหรับผลิตภัณฑ์จำพวกผักรวมทั้งหมด 13 ชนิด (เช่น แครอท, ผักโขม, peas, parsley, parsnips, kale, chives, dil) โดยทั้งหมดเป็นผักที่ปลูกจากฟาร์มในประเทศสวีเดนซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

            ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา การผลิตสินค้าเกษตรของบริษัท Findus ยึดหลักการเกษตรแบบยั่งยืนที่ใช้ปัจจัยการผลิตน้อย (Low Input Sustainable Agriculture : LISA) มาโดยตลอด ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสภาพภูมิอากาศ ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและเป็นการทำเกษตรอย่างยั่งยืน การผลิตภายใต้ระบบ LISA ยังทำให้บริษัทสามารถลดปริมาณก๊าซคาร์บอน (carbon footprint) ได้ถึง 38% ในช่วงระหว่างปี 2523-2548 และระบบ LISA ยังสอดคล้องกับหลักเกณฑ์รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสภาพภูมิอากาศภายใต้เครื่องหมาย Swedish Seal อีกด้วย
 
 
 
 
ที่มา : สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?