TH EN
A A A

สิงคโปร์ปรับปรุงกฎระเบียบอาหาร

24 มีนาคม 2554    5104 ครั้ง
                สำนักงานอาหารเกษตรและสัตวแพทย์ (AVA) ของสิงคโปร์ ได้เสนอร่างการปรับปรุงกฎระเบียบอาหารปี 2554 ดังนี้
                1. เห็นชอบการกำหนดค่า trans fat ของผลิตภัณฑ์ที่มาจากไขมันและน้ำมัน  2กรัมต่อผลิตภัณฑ์ 100 กรัม และบังคับให้ติดฉลาก trans fat บนบรรจุภัณฑ์จำหน่ายแบบปลีก 
                2. ออกข้อกำหนดใหม่ในการติดฉลากอาหาร ได้แก่ การแจ้งปริมาณสุทธิของอาหารสำเร็จรูป น้ำหนักที่ไม่รวมน้ำของอาหารที่มีน้ำเป็นส่วนประกอบ และน้ำหนักของอาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูปที่มีสารประกอบที่อาจเป็นสารก่อภูมิแพ้ รวมถึงเพิ่มผักผลไม้ที่ผ่านการแปรรูปเล็กน้อย (cut fruits and vegetables) พร้อมรับประทานไว้ในรายชื่ออาหารสำเร็จรูปที่ต้องระบุวันหมดอายุ รายชื่ออาหารที่ได้รับการอนุญาตให้กล่าวอ้างทางสุขภาพ และหลักเกณฑ์การติดฉลากและการโฆษณา
               3. ทบทวนข้อกำหนดการแจ้งอาหารนำเข้าเพื่อสืบหาแหล่งผลิต ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่มียี่ห้อจะต้องมีการแจ้งบริษัทผู้ผลิตหรือแบรนด์ที่ตั้งใจจะใช้
 กฎระเบียบที่ปรับปรุงนี้ เปิดรับฟังความเห็นถึงวันที่ 8 เมษายน 2554 และคาดว่าจะบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2554
 
 
ที่มา : มกอช.
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?