TH EN
A A A

ไทยฉุนออสซี่กีดกันกุ้ง ขู่ใช้มาตรการบอยคอตโต้

26 มีนาคม 2550   

            
ผู้เลี้ยงกุ้งนำโดย ทพ
. สุรพล ประเทืองธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งทะเลไทย พร้อมด้วยประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัดต่าง 
ๆ ทางภาคใต้และที่ปรึกษาชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี สมาคมผู้เลี้ยงกุ้งตะวันออกไทย เข้าพบนายธีระ สูตะบุตร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อทวงถามมาตรการตอบโต้ความไม่เป็นธรรมเครือรัฐออสเตรเลียกรณีจะใช้มาตรการวิเคราะห์ความเสี่ยงการนำเข้ากุ้งหรือไออาร์เอกีดกันกุ้งไทยด่วนที่สุด

 

             นายธีระกล่าวว่าได้พบเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยและได้เจรจาในเบื้องต้นว่า กุ้งไทยเป็นกุ้งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน ผ่านการตรวจสอบของกรมประมง  จึงอยากให้ออสเตรเลียกับประเทศไทยเป็นคู่ค้าที่ดีต่อกัน ซึ่งทางออสเตรเลียยินดีที่จะนำไปพิจารณา

 

             ทางด้านนายกสมาคมผู้เลี้ยงกุ้งไทยระบุว่าหากมาตรการดังกล่าวนำมาใช้จริงจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรรายย่อยหลายรายขาดทุนจนต้องล้มเลิกอาชีพ ขณะเดียวกันก็ทำให้คู่ค้าอื่นของไทยนำมาตรการดังกล่าวไปใช้ด้วย ซึ่งจะกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้งไทย  เพราะจนถึงขณะนี้ยังไม่มีท่าทีที่ชัดเจนของภาครัฐทั้งที่คุณภาพกุ้งไทยมีความปลอดภัยได้มาตรฐาน และไม่เคยมีปัญหาการยอมรับจากประเทศคู่ค้าใดๆเลย อย่างไรก็ตาม หาก 30 วันนับจากนี้ มีการประกาศใช้มาตรการไออาร์เอ ทางกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งจะรณรงค์บอยคอตสินค้าออสเตรเลีย  นอกจากนี้ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้สินค้าไทยต้องเผชิญการกีดกันทางการค้า เช่น AD และการเก็บเงินคำประกันภาษี AD ล่วงหน้า หรือ ซีบอนด์ (Continuous Bond)ของสหรัฐฯ ปัญหาค่าเงินบาทแข็งและไม่มีเสถียรภาพ

 

อ้างอิงจาก : Nica

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?