TH EN
A A A

ญี่ปุ่นพบ ‘ผักโขม-นม-น้ำ’ ปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี

21 มีนาคม 2554   
               รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นประกาศว่าพบสารกัมมันตภาพรังสี iodine -131 และ cesium -137 ปริมาณมากผิดปกติในผักโขมซึ่งปลูกห่างจากกรุงโตเกียวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ 70 ไมล์ และพบในฟาร์มโคนมห่างจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Fukushima Daiichi 30 ไมล์ นอกจากนี้ยังพบสาร iodine -131 ในตัวอย่างของน้ำปะปา แต่ไม่เกินค่ามาตรฐาน
               ทั้งนี้ มีการตรวพบสาร iodine -131 ในนมมากถึง 5 เท่าของ 300 becquerel/kg ซึ่งเป็นระดับที่สูงเกินกำหนดและยังพบในผักโขมมากถึง 4 เท่า ของ 2,000 becquerel/kg ซึ่งเป็นระดับที่สูงเกินกำหนด อย่างไรก็ตามยังไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ แต่รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจออกมาตรการป้องกันไว้ก่อน (precaution) จึงสั่งให้หยุดการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารที่อยู่ในบริเวณโรงไฟฟ้าดังกล่าวแล้ว เช่นจังหวัด Fukushima และ Ibaraki เป็นต้น
 สาร iodine -131 สามารถเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้โดยเฉพาะอย่างหากดูดซึงผ่านทางนมและผลิตภัณฑ์นม เพราะสารดังกล่าวจะสะสมอยู่ในต่อมไทรอยด์และก่อมะเร็ง ในขณะที่สาร cesium -137 จะทำลายเซลล์ในร่างกายและทำให้มีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งมากขึ้น
               อนึ่ง โดยเฉลี่ยแล้วผู้บริโภคต้องดื่มนมปนเปื้อนเป็นเวลาหนึ่งปีจึงจะได้รับสารกัมมันตภาพรังสีเท่ากับการเอกซ์เรย์ CT Scan หนึ่งครั้ง
 
 
ที่มา :  The New York Times – Food Safety News
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?