TH EN
A A A

เกษตรฯ คุมเข้มนำเข้ามะพร้าวเพื่อนบ้าน

16 มีนาคม 2554   
               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุมเข้มข้อกำหนดนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนาม มาเลเซีย และอินโดนีเซียให้รัดกุม เพื่อป้องกันมะพร้าวต่างชาติเข้ามาปลูกในไทย พร้อมควบคุมการปนเปื้อนแมลงและศัตรูพืช 
              นายเฉลิมพร พิรุณสาร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกักพืชเห็นชอบร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยได้ยกร่างเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากเวียดนามและมาเลเซีย อีกทั้งได้แก้ไขปรับปรุงเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากอินโดนีเซีย ซึ่งเดิมอนุญาตให้นำเข้าโดยมีเพียงใบรับรองสุขอนามัยพืชแนบมาพร้อมกับสินค้าเท่านั้น แต่เพื่อให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการนำเข้ามะพร้าวจากประเทศเวียดนามและมาเลเซีย จึงกำหนดหลักเกณฑ์เพิ่มเติมให้ครอบคลุม ดังนี้ 
               1. อนุญาตให้นำเข้ามะพร้าว ได้แก่ ผลมะพร้าวแก่ปอกเปลือก เนื้อมะพร้าวสด และเนื้อมะพร้าวแห้ง 
               2. ต้องมีใบอนุญาตนำเข้าซึ่งออกให้โดยกรมวิชาการเกษตร ผู้ที่มีสิทธิยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้ามะพร้าวต้องประกอบธุรกิจโรงงานแปรรูปมะพร้าว 
               3. การนำเข้ามะพร้าวแก่ปอกเปลือกต้องกำจัดความงอกโดยรมด้วยสารเคมีเมทธิลโบรไมด์ตามอัตราที่กำหนด                
              4. การปอกเปลือกให้เหลือเนื้อมะพร้าวติดเพียงเล็กน้อย และต้องไม่มีหน่อ ใบ ยอด ติดมากับมะพร้าว และ 
              5. ต้องมีใบรับรองสุขอนามัยพืชกำกับมาพร้อมกับสินค้าทุกครั้ง
 ทั้งนี้ผู้ขออนุญาตต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวเท่านั้น เพื่อป้องการการนำมะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาปลูกในไทย โดยกระทรวงเกษตรฯ จะกำหนดหลักเกณฑ์ คุณลักษณะ และเงื่อนไขด้านต่างๆ เพื่อควบคุมแมลงและศัตรูพืชที่อาจปะปนมากับมะพร้าว และจะเสนอให้กระทรวงพาณิชย์ในการกำหนดปริมาณการนำเข้ามะพร้าวต่อไป
 
 
ที่มา : เนชั่นทันข่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?