TH EN
A A A

เวียดนามพบการระบาดไข้หวัดนก H1N1 2 แห่ง

15 มีนาคม 2554    4821 ครั้ง
               เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 เวียดนามได้รายงานต่อองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ว่าพบการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์รุนแรงสูงในหมู่บ้าน Quang Ninh และฟาร์มในเมือง Ha Nam ทำให้มีสัตว์ปีกทั้งสิ้น 2,000 ตัวที่คาดว่าอาจจะติดเชื้อไข้หวัดนกนี้ โดยสามารถระบุได้แน่ชัดแล้วว่าสัตว์ปีก 1,580 ตัวจากสัตว์ปีกทั้งหมดติดเชื้อ และพบว่ามีสัตว์ปีก 1,200 ตัวตาย และสัตว์ปีกอีก 816 ตัวได้ถูกทำลายเรียบร้อยแล้ว
             ทั้งนี้ สามารถระบุถึงสาเหตุของการระบาดของเชื้อไข้หวัด HPAI นี้ ได้แก่
              • การนำเข้าสัตว์ชนิดใหม่
              • การขนย้ายสัตว์อย่างผิดกฎหมาย
              • วัตถุที่เป็นพาหนะนำเชื้อโรค เช่น ยานพาหนะ อาหารเลี้ยงสัตว์ และชาวบ้านในพื้นที่ เป็นต้น
 
 
ที่มา : The Poultry Site
 
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?