TH EN
A A A

แคนาดาออกนโยบายให้อนุญาตการจับปลาฉบับใหม่

11 มีนาคม 2554   
                Gail Shea รัฐมนตรีกระทรวงประมงและมหาสมุทรประจำแคนาดา ประกาศเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนนโยบายให้อนุญาตการทำประมงของเมืองในแถบมหาสมุทร Atlantic และการทำประมงเลียบชายฝั่งของแคว้น Quebec โดยจะออกใบอนุญาตสำหรับบริษัทที่มีผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันที่ 1 เมษายน 2554
 
                ทั้งนี้รัฐบาลแคนาดามีหน้าที่ในการสร้างพื้นฐานความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจสำหรับเมืองในแถบมหาสมุทร Atlantic และชุมชมตามชายฝั่งของแคว้น Quebec โดยจัดประชาคมตามชายฝั่งโดยจะมีความยืดหยุ่นในด้านการตกลงทางการเงิน ขณะเดียวกันก็จะยังคงอิสระของชาวประมงแต่ละรายต่อไป
 
                อนึ่ง นโนบายการให้อนุญาตจับปลาฉบับใหม่นี้จะให้สิทธิผู้ทำประมงที่ผ่านการคัดเลือกให้สา
มารถขอต่อใบอนุญาตตามความเหมาะสมสำหรับบริษัทคนที่มีผู้ลงทุนแต่เพียงผู้เดียว
 
 
 
ที่มา :  FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?