TH EN
A A A

เชียงใหม่ส่งออกผลไม้เจาะตลาดจีน-ญี่ปุ่น

10 มีนาคม 2554   
                ผู้ประกอบการผลไม้จังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือกันส่งออกลำไย มะม่วง ลิ้นจี่ สู่ตลาดสากล โดยในปี 2554 หวังเจาะตลาดจีนและญี่ปุ่น
 
                นาย ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ในปี 2554 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมมือกับสำนักเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดทำโครงการตลาดผลไม้สู่สากล โดยจะมีกิจกรรมพัฒนาตลาดผลไม้ได้แก่
 
                ·       การจัดทำแผนการตลาดผลไม้ที่มีศักยภาพของเชียงใหม่ ได้แก่ มะม่วง ลำไย และลิ้นจี่
                ·       การสร้างเครือข่ายผู้ผลิตและจำหน่ายผลไม้ไทยที่จะเปิดตลาดต่างประเทศ
                ·       การสัมมนาให้ความรู้ด้านการตลาด
                ·       การจัดงาน Fruit fair ในญี่ปุ่นและจีน
                ·       การจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการ
                ·       การประชาสัมพันธ์ตลาดผลไม้ในญี่ปุ่นและจีน
 
                นายณรงค์ได้กล่าวว่า ผลไม้ถือเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับเชียงใหม่เป็นอันดับสองรอง
จากข้าว โดยเฉพาะลำไยที่สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรในจังหวัดประมาณ 5,000 ล้านบาทต่อปี
อย่างไรก็ตาม ตลาดผลไม้ของเชียงใหม่ยังประสบปัญหาราคาตกต่ำเนื่องจากถูกพ่อค้าจีนที่รับซื้อกดราคา และปัญหาด้านการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจึงต้องใช้นโยบายการตลาดนำการผลิต หากสามารถยกระดับราคาผลไม้ให้สูงขึ้นได้ เกษตรกรก็จะหันมาปรับปรุงการผลิต
 
                นายณรงค์ยังกล่าวว่าอีกว่า เชียงใหม่จำเป็นต้องเพิ่มกระบวนการพัฒนาตลาดผลไม้ในต่างประเทศควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางด้านการผลิต การจำหน่าย การบริหารจัดการองค์กร การวางแผนทางการเงิน การวางแผนด้านการตลาด และการสร้างตราสินค้าให้ชัดเจนขึ้น
 
                ล่าสุดทางหอการค้าและผู้ประกอบการร้านค้าชาวไทยในญี่ปุ่นได้ประชุมหารือแนวทางการเปิดตลาด Thai Fest ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2554 ที่สวนสาธารณะโยโยงิ กรุงโตเกียว
 
 
 
ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?