TH EN
A A A

ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์

7 มีนาคม 2554   
               กรมประมงร่วมกับองค์การระหว่างประเทศด้านสินค้าสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิกได้ พัฒนาการผลิตและส่งออกสินค้าสัตว์น้ำประเภทอินทรีย์ เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้ส่งออกสัตว์น้ำที่สำคัญของโลก
              ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กรมประมงมุ่งส่งเสริมการพัฒนาสัตว์น้ำให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์ เป็นการเลี้ยงที่ปราศจากการใช้ยาปฏิชีวนะ ใช้ระบบการพึ่งพิงธรรมชาติ ทำให้สินค้ามีคุณภาพไร้สารพิษตกค้าง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยยกระดับการส่งออกให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ทั้งนี้เกษตรกรยังต้องพัฒนาระบบการผลิตและขนส่งให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น
             อย่างไรก็ตาม กรมประมงตั้งเป้าให้ไทยเป็นผู้นำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแบบอินทรีย์ที่สำคัญของโลก ช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้สูงขึ้น เกษตรลดค่าใช้จ่าย และมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยขณะนี้มีฟาร์มที่กรมรับรองมาตรฐาน 17 ฟาร์ม และเตรียมรับรองเพิ่มอีก 30 ฟาร์ม ทำให้มีปริมาณสินค้าสัตว์น้ำออกสู่ตลาดมากขึ้น
            สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคครั้งนี้ มีผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศด้านสินค้าสัตว์น้ำแห่งเอเชียและแปซิฟิก และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
 
 
 
ที่มา : สำนักข่าวไทย
 
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?