TH EN
A A A

ข้อแก้ไขข้อมูลในหนังสือเรื่อง “กฎระเบียบฉบับใหม่ เกี่ยวกับการนำเข้าอาหารสัตว์ของจีน” เล่มสีส้ม

22 กุมภาพันธ์ 2554   
                ข้อแก้ไขข้อมูลในหนังสือเรื่อง “กฎระเบียบฉบับใหม่ เกี่ยวกับการนำเข้าอาหารสัตว์ของจีน” เล่มสีส้ม    หน้าที่ 26 
                 -  ตารางที่ 1 เพิ่ม Dioxin กำหนดให้ไม่เกิน 1.25 ng/kg 
                 -  ตารางที่ 2 แก้ไข Dioxin จากไม่เกิน 6 mg/kg เป็น 6.0 ng/kg
                ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้ว
 
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?