TH EN
A A A

หอการค้าลงนามกับ GTZ เรื่องมาตรฐานเอกชน

20 มีนาคม 2550   
             
หอการค้าไทยลงนามกับ GTZ (ความร่วมมือทางเทคนิคกับเยอรมัน)   เพื่อร่วมมือเกี่ยวกับมาตรฐานเอกชน EurepGAP

             ปัจจุบันการส่งออกผักผลไม้ไทยไปสหภาพยุโรปยังน้อย โดยส่งออกผักคิดเป็น 12 %  ของการส่งออกผักทั้ง
หมดของไทย และ 6% ของการส่งออกผลไม้
ทั้งหมดของไทย   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดสูงเนื่องจากตลาดสหภาพยุโรปต้องการมาตรฐานที่เข้มงวดโดยมีทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมและแรงงานรวมอยู่ในมาตรฐานเอกชน  การรับรอง EurepGAP ค่อนข้างต้นทุนสูง จึงเป็นปัญหาสำหรับเกษตรกรรายย่อย

             โครงการนี้จึงช่วยเกษตรกรไทยให้ได้รับการรับรองโดยจัดหาผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำและฝึกอบรมเรื่องมาตรฐาน  EurepGAP

             แผนงานนี้เกี่ยวข้องกับหน่วยงานด้านการมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารทั้งในและ
ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น EurepGAP       มกอช. และอื่นๆ

อ้างอิงจาก : Bangkok post

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?