TH EN
A A A

ยูเครนเสนอร่างใบอนุญาตนำเข้าเนื้อสัตว์

10 กุมภาพันธ์ 2554   
               กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจและการค้ายูเครนเสนอร่างใบอนุญาตนำเข้าเนื้อสุกร เนื้อสัตวปีก ผลพลอยได้จากเนื้อสัตว์ปีก และมันหมู 
              ในปี 2553 ยูเครนนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกและผลผลอย 148,400 ตัน เนื้อสุกร 102,000 ตัน และมันหมูและสัตว์ปีก 38,700 ตัน ที่ผ่านมายูเครนได้นำเข้าอาหารที่มีคุณภาพต่ำ ปัจจุบันประเทศในยุโรปได้ให้การสนับสนุนการผลิตและส่งออกเนื้อสัตว์และเนื้อสัตว์ปีก ดังนั้นผู้ประกอบการยุโรปจึงมีโอกาสส่งออกสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่จำหน่ายในตลาดยูเครน
              นอกจากนั้น ร่างนี้ยังรวมไปถึงใบอนุญาตนำเข้าสารฆ่าแมลง สารฆ่าเชื้อรา สารฆ่าศัตรูพืช และสารเร่งการเจริญเติบโตของพืช
 
 
 
ที่มา : The Meat Site
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?