TH EN
A A A

มาเลย์ไฟเขียวเนื้อวัวอียู

7 กุมภาพันธ์ 2554   
               มาเลเซียอนุญาตให้นำเข้าเนื้อวัวสหภาพยุโรปได้อีกครั้ง เนื่องจากเห็นว่าเนื้อวัวดังกล่าวปลอดภัย หลังจากระงับการนำเข้าไปตั้งแต่ปี 2544 จากเหตุการณ์โรควัวบ้าระบาด ผู้ส่งออกเนื้อของสหภาพยุโรปสามารถยื่นสมัครกับทางการมาเลเซียเพื่อเริ่มกระบวนการให้อนุญาตโรงงานฆ่าและแปรรูปเนื้อวัวส่งเพื่อส่งออกไปมาเลเซีย ซึ่งกระบวนการดังกล่าวอาจใช้เวลานาน
              ในปี 2543 สหภาพยุโรปส่งออกเนื้อวัวไปมาเลเซียเป็นมูลค่ามากกว่า 1.2 ล้านยูโร
 
 
 
ที่มา : Meat Trade News Daily
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?