TH EN
A A A

คาด ความต้องการอาหารในจีนเพิ่มขึ้น สวนทางผลผลิต

7 กุมภาพันธ์ 2554   
               Chen Xiaohua รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรจีนกล่าวในอนาคตข้างหน้า จีนจะมีความต้องอาหารเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการขยายตัวของเมือง ทั้งนี้ความต้องการอาหารที่เพิ่มขึ้นจะเป็นอุปสรรคต่อการผลิตอาหารให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ   การที่ประชากรย้ายเข้ามาอาศัยในเมืองมากขึ้น จะทำให้ผลิตภัณฑ์จากฟาร์มมีจำนวนจำกัด เนื่องจากความสามารถในการผลิตของแรงงานในชนบทน้อยลง สิ่งแวดล้อมที่แย่ลง และสภาวะอากาศที่รุนแรง 
              นาย Chen ยังกล่าวอีกว่า ในปี 2554-2558 จำนวนประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของจีนจะอยู่ในเมือง ซึ่งจะทำให้ความต้องการธัญพืชของทุกปีเพิ่ม 4 ล้านตัน น้ำมันพืช 800,000 ตัน และเนื้อสัตว์ 1 ล้านตัน
 
 
 
ที่มา : Bloomberg
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?