TH EN
A A A

สหรัฐเล็งยืด AD กุ้ง 5 ปี

6 กุมภาพันธ์ 2554    4792 ครั้ง
               วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 บรรดาสมาชิกสภาคองเกรสจากตามชายฝั่งอ่าวเม็กซิโกของสหรัฐฯ เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ เพื่อเรียกร้องให้ขยายเวลาจัดเก็บภาษี (AD) กุ้งนำเข้าจากไทยและประเทศอื่นๆ ไปจนถึงปี 2559 ทั้งนี้ ในปี 2548 สหรัฐฯเริ่มเก็บภาษีนำเข้ากุ้งจากไทย บราซิล เวียดนาม จีนและอินเดีย และองค์การการเค้าโลก (WTO) กำหนดให้มีการทบทวนการเก็บภาษีดังกล่าวทุก 5 ปี
 นางแมรี แลนดริว วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต จากรัฐลุยเซียนา ระบุว่าการยกเลิกมาตรการจัดเก็บภาษีดังกล่าว จะสร้างความเสียหายอย่างถาวรต่ออุตสาหกรรมกุ้งสหรัฐฯ และสร้างความเสียหายอย่างหนักต่อแรงงานท้องถิ่น ทั้งนี้ ภัยพิบัติรุนแรงจากพายุเฮอร์ริเคนเมื่อปี 2548 และ 2551 และภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็นปัจจัยให้อุตสาหกรรมกุ้งสหรัฐตกอยู่ในภาวะใกล้ล้มละลาย
              ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ มีกำหนดที่จะลงมติกลางเดือนมีนาคม 2554 ว่าจะขยายการเก็บภาษีดังกล่าวหรือไม่
 จนถึงขณะนี้ ไทยนับเป็นผู้ส่งออกกุ้งมายังสหรัฐฯ รายใหญ่สุด โดยในช่วง 11 เดือนแรกของปีที่แล้ว มีปริมาณการส่งออกกุ้งมายังสหรัฐจำนวน 180 ล้านกิโลกรัม แม้จะโดนมาตรการภาษีลงโทษดังกล่าวก็ตาม และจากการประกาศผลขั้นต้นของการทบทวนอัตราภาษี AD ประจำปี สินค้ากุ้งของไทยมีอัตราอยู่ที่ 1-4.39% ซึ่งต่ำกว่าประเทศคู่แข่งเช่นอินเดียวที่ถูกเรียกเก็บมากกว่า 5%
 
 
ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?