TH EN
A A A

บุกส่งออกอาหารอินโดฯ

6 กุมภาพันธ์ 2554    4816 ครั้ง
               น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้อินโดนีเซียมีความต้องการนำเข้าอาหารเพิ่ม โดยเปิดโครงการความมั่นคงด้านอาหาร และยกเลิกอากรขาเข้าสินค้าหลัก 30 ชนิด ได้แก่ ข้าวสาลี อาหารสัตว์ ปุ๋ย ถั่วเหลือง เป็นต้น เพื่อควบคุมเสถียรภาพของราคาอาหารหลัก แก้ปัญหาสินค้าราคาแพงในประเทศ รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะจัดหาอาหารได้เพียงพอต่อความต้องการบริโภค จึงถือเป็นโอกาสของที่ผู้ประกอบการจะส่งออกสินค้าไปทำตลาดอินโดนีเซียเพิ่ม
              รัฐบาลอินโดนีเซียมีความต้องการนำเข้าอาหารเพิ่มเพื่อลดความเสี่ยงทางการผลิต สินค้าเกษตร โดยคาดว่าจะเริ่มดำเนินการตามแผนได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 54 เป็นต้นไป และจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าจะประเมินว่าระดับราคาอาหารโลกมีเสถียรภาพมากขึ้น จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปรุกส่งออกสินค้าไปในอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้น
               สำหรับโครงการความมั่นคงด้านอาหารของอินโดนีเซีย นอกจากจะใช้มาตรการยกเลิกอากรขาเข้าสินค้าหลัก 30 ชนิดแล้ว ยังมีมาตรการอื่นอีก เช่น การจัดสรรเงิน 3 ล้านล้านรูเปียห์ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเพื่อลดราคาสินค้า โดยผ่านการดำเนินการทางด้านตลาด จัดหาข้าวทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 1.5 ล้านตัน จัดหาเครื่องอบจำนวน 1,000 เครื่องให้แก่ศูนย์การผลิตข้าวทั่วประเทศ การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมในเกาะสุมาตรา กาลิมันตัน สุลาเวสี และปาปัว จำนวน 2 ล้านเฮคเตอร์การจัดหาปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกร และเพิ่มความยืดหยุ่นในการให้บูล็อกซื้อข้าวจากเกษตรกร
               ทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีประชากรจำนวนมากถึง 237.5 ล้านคน ถือได้ว่ามีจำนวนประชากรมากที่สุดในอาเซียน และในปี 2553 มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงถึงร้อยละ 6 และเป็นประเทศคู่ค้าสำคัญของไทย โดยในปี 2553 มีมูลค่าการค้าระหว่างกันสูงถึง 414,520 ล้านบาท แยกเป็น การส่งออกไปอินโดนีเซีย 232,856 ล้านบาท และเป็นการนำเข้าจากอินโดนีเซีย 181,644 ล้านบาท สินค้าส่งออกไทยที่สำคัญ 5 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์และอุปกรณ์/ส่วนประกอบ น้ำตาลทราย เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เคมีภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก
 
 
 
ที่มา : 1 กุมภาพันธ์ 2554
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?