TH EN
A A A

บราซิลส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปตะวันออกกลางเพิ่มขึ้น

2 กุมภาพันธ์ 2554   
               ประธานสมาพันธ์สัตว์ปีกบราซิล (Ubabef) กล่าวว่า ปี 2553 บราซิลมีรายได้จากการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปตะวันออกกลางมีมูลค่า 6.808 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 17% เมื่อเทียบกับปี 2553 ซึ่งมีปริมาณการส่งออก 3.819 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 5.1% เมื่อเทียบกับปี 2552 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากราคาเนื้อสัตว์ปีกเพิ่มสูงขึ้น
 เมื่อปี 2553 บราซิลมีตลาดเนื้อสัตว์ปีกตะวันออกกลางเป็นตลาดส่งออกหลัก  ตามมาด้วยเอเชีย แอฟริกา สหภาพยุโรป และประเทศในยุโรปอื่นๆ 
               นอกจากนี้ Ubabef ยังได้เปิดเผยรายงานการส่งออกไข่ ซึ่งในปี 2553 บราซิลมีปริมาณการส่งออกไข่ 27,721 ตัน ลดลงจากปี 2552 25% โดยคิดเป็นมูลค่าการส่งออก 41 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ลดลง 17.6% อนึ่งบราซิลมีเป้าหมายส่งออกไข่ไปที่แอฟริกาและตะวันออกกลางเป็นหลัก โดยAngola และสหรัฐอาหรับเอมิเรตต์เป็นผู้นำเข้าไข่บราซิลอันดับต้นๆ นอกจากนี้ตะวันออกกลางยังเป็นตลาดหลักของเนื้อเป็ด และเนื้อห่านบราซิล ซึ่งมีปริมาณการส่งออก 1,849 ตัน
 
 
ที่มา : Meat Trade News Daily
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?