TH EN
A A A

บราซิลส่งออกเนื้อสัตว์ไปจีนเพิ่ม

20 มกราคม 2554    4809 ครั้ง
               ประธานสมาพันธ์สัตว์ปีกบราซิล (Ubabef) เปิดเผยว่า ในปี 2553 ภาคอุตสาหกรรมสัตว์ปีกบราซิลมีปริมาณการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกเพิ่มขึ้นจาก 3.8 ล้านตันในปี 2552 เป็น 4 ล้านตันในปี 2553 ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารายรับของภาคอุตสาหกรรมฯ ทั้งหมดถึง 7.3 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ถึง 17% โดยเป็นการจำหน่าย เนื้อไก่ เนื้อไก่งวง เนื้อเป็ด เนื้อสัตวืปีกอื่นๆ และไข่
               ในปี 2554 นี้ Ubabef จะเน้นไปที่การรับรองบริษัทส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปจีน ในปี 2553 จีนนำเข้าเนื้อไก่จากบราซิลไปถึง 121, 000 ตัน และจีนยังให้การรับรองบริษัทส่งออกของบราซิลถึง 24 แห่ง คาดว่าในปี 2554 จีนจะรับรองบริษัทของบราซิลอีก 20 แห่ง
               อนึ่งบราซิลผลิตเนื้อไก่ได้มากถึง 12.33 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2552 11.38% โดยเป็นผู้ผลิตเนื้อสัตว์ปีกรายใหญ่อันดับ 2 รองจากสหรัฐฯ ที่มีปริมาณการผลิต 16.64 ล้านตัน
 
 
ที่มา : Meat Trade News Daily
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?