TH EN
A A A

อียูพิจารณาเรื่องวางจำหน่ายเนื้อและนมจากสัตว์โคลนนิ่ง

15 มีนาคม 2550   

             

อีกไม่ช้าอาจเห็นเนื้อและนมจากสัตว์โคลนนิ่งวางจำหน่ายในสหภาพยุโรป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาทางวิทยาศาสตร์ของสำนักงานมาตรฐานอาหารของสหภาพยุโรป  (EFFA) 

              EFFA รายงานเมื่อวันที่ 8 มีนาคมนี้ว่า  กรรมาธิการสหภาพยุโรปได้ขอคำแนะนำจาก  EFFA เกี่ยวกับสัตว์โคลนนิ่งในประเด็นเรื่องความปลอดภัยด้านอาหาร สุขภาพสัตว์และสิ่งแวดล้อม  การโคลนนิ่งทำให้ผู้ประกอบการสามารถได้เนื้อและผลิตภัณฑ์อื่น เช่น นม  ที่มีคุณภาพดีขึ้น  เนื่องจากจะได้สัตว์ที่มีความต้านทานโรคดีขึ้นและเพิ่มคุณภาพด้านอื่นๆ  อย่างไรก็ตามการต่อต้านของผู้บริโภคก็ทำให้เกิดปัญหาได้เช่นเดียวกับกรณีของอาหารที่มาจากการดัดแปลงพันธุกรรม  
 
              กรรมาธิการยุโรปขอความเห็นทั้งจาก EFFA และจากกลุ่มยุโรปด้านจริยธรรม  ปัจจุบันสัตว์โคลนนิ่งยังไม่ผลิตเชิงพาณิชย์ในสหภาพยุโรปและยังไม่มีกฎระเบียบเฉพาะในการอนุญาตอาหารจากสัตว์โคลนนิ่งเพื่อการบริโภคของมนุษย์ ข้อคิดเห็นของ EFFA จะช่วยในการการกำหนดมาตรการของสหภาพยุโรปในอนาคต ทั้งนี้  EFFA  มีแผนจะรายงานภายใน 6 เดือน

             สถานการณ์นี้เกิดจากเมื่อต้นเดือนมกราคมซึ่งสหราชอาณาจักรสามารถผลิตวัวโคลนนิ่ง  และมีการประชุมผู้เชี่ยวชาญและมีข้อสรุปว่าการพิจารณาเรื่องนี้ควรใช้กลไกเดียวกับเรื่อง  GMO ดังนั้นเรื่องจึงมาอยู่ที่ EFFA


อ้างอิงจาก : Foodproductiondialy

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?