TH EN
A A A

อย.เข้มนำเข้า “เครื่องในหมู” จากต่างประเทศ ห่วงปนเปื้อนเป็นอันตราย

14 มกราคม 2554   
               อย.เข้มงวดอย่างต่อเนื่องกรณีนำเข้าเครื่องในสุกร หากพบว่าไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ปลอดภัย จะสั่งทำลายหรือผลักดันไม่ให้นำเข้ามาจำหน่ายในประเทศ และดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
               นพ.พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับมนุษย์ รวมทั้งเครื่องในสุกรซึ่งนำเข้าในลักษณะแช่แข็ง ส่วนใหญ่มาจากประเทศในกลุ่มทวีปยุโรป เช่น เดนมาร์ค เนเธอร์แลนด์ สวีเดน เยอรมนี สเปน อิตาลี เบลเยี่ยม อีกทั้งยังมีการนำเข้าจาก แคนาดา ออสเตรเลีย เกาหลีใต้ และสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยกองงานด่าน-อาหารและยา เข้มงวดตรวจสอบคุณลักษณะ ของการขนส่ง ใบรับรองวิธีการผลิต เครื่องมือ เครื่องใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์-วิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) โดยสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ หาสารปนเปื้อนที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพผู้บริโภค ณ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เช่น กลุ่มโลหะหนัก เช่น ตะกั่ว ปรอท แคดเมียม กลุ่มยาสัตว์ตกค้าง เช่น Chlortetracycline, Oxytetracycline, Gentamicin กลุ่มสารเร่งเนื้อแดง (เบตาอะโกนิสต์) เช่น Clenbuterol, Ractopamine กลุ่มจุลินทรีย์ทำให้เกิดโรค เช่น Clostridium perfringens, Staphylococcus aureus เป็นต้น
               เลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า อย.มีมาตรการดำเนินการที่เข้มงวดมาอย่างต่อเนื่อง โดยปี พ.ศ.2551-2553 ได้เก็บตัวอย่างเครื่องในสุกรเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 971 ตัวอย่าง พบว่ามีการปนเปื้อนเกินมาตรฐาน 19 ตัวอย่าง โดยมีการใช้สาร Ractopamine ซึ่งเป็นสารเร่งเนื้อแดง 9 ตัวอย่าง และพบการปนเปื้อนโลหะหนักเกินมาตรฐาน 10 ตัวอย่าง ทั้งนี้ ได้เรียกคืนสินค้าดังกล่าว และลงโทษผู้นำเข้าตามกฎหมาย อีกทั้งยังมีเฝ้าระวังการนำเข้าครั้งต่อไปด้วยการอายัดผลิตภัณฑ์ไว้เพื่อรอผลการตรวจวิเคราะห์ก่อน ซึ่งหากปราศจากสารปนเปื้อน อย.จึงจะถอนอายัดให้จำหน่ายได้ แต่หากพบว่า ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน จะสั่งทำลายหรือปฏิเสธการนำเข้า
 
 
 
ที่มา : ASTV
 
 
 
 
 

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?