TH EN
A A A

บาห์เรนออกข้อกำหนดอาหาร GMOs

23 ธันวาคม 2553   
               เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 บาห์เรนแจ้งต่อสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) เรื่องร่างข้อกำหนดทางเทคนิค GSO เรื่องข้อกำหนดทั่วไปสำหรับอาหารและอาหารสัตว์แปรรูปดัดแปรพันธุ์กรรม เป็นมาตรฐานบังคับ ซึ่งกำหนดให้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ควรมีความเหมาะสม สะอาด แข็งแรงเพียงพอ ไม่ผ่านการใช้มาก่อน และไม่ส่งผลกระทบ  กับผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพ
              สำหรับรายละเอียดการติดฉลาก เช่น
                • ถ้าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมที่มากกว่า 1 ชนิด จะต้องติดฉลากแสดงรายการส่วนผสมอย่างชัดเจน และระบุคำว่า (ดัดแปรพันธุกรรม) หรือ (ผลิตจากสินค้าดัดแปรพันธุกรรมและชื่อของส่วนผสม) ภายในวงเล็บ ตามด้วยส่วนผสมอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยใช้อักษรขาดเดียวกันแต่ต่างสี
                • ถ้าไม่ได้แสดงส่วนประกอบผลิตภัณฑ์บนฉลาก ผลิตภัณฑ์นั้นต้องระบุคำว่า “ประกอบด้วยสิ่งดัดแปรพันธุกรรม ชื่อของสิ่งมีชีวิต”หรือ “ผลิตจากส่วนประกอบที่มาจากดัดแปรพันธุกรรม และ ชื่อของสิ่งมีชีวิต”อย่างชัดเจนในราบการส่วนประกอบ โดยมีขนาดของตัวอักษรเดียวกันแต่สีที่แตกต่างกัน
                • การติดฉลากต้องไม่ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจผิดเกี่ยวกับลักษณะของอาหาร โดยเฉพาะในด้านคุณสมบัติ องค์ประกอบ วิธีการผลิตและการผลิต
              นอกจากนี้ยังออกร่างข้อกำหนดทางเทคนิค GSO เรื่องข้อกำหนดทั่วไปสำหรับอาหารและอาหารสัตว์ที่ไม่ผ่านการแปรรูปดัดแปรพันธุ์กรรม เป็นมาตรฐานบังคับ ซึ่งกำหนดให้บรรจุภัณฑ์ที่ใช้ควรเหมาะสม สะอาด แข็งแรงเพียงพอ ไม่ผ่านการใช้มาก่อน และไม่ส่งผลกระทบกับผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพ
 สำหรับรายละเอียดการติดฉลาก เช่น
                • ให้ติดฉลากคำว่า (ดัดแปรพันธุกรรม หรือมีส่วนประกอบ หรือผลิตจากสิ่งดัดแปรพันธุกรรม) ให้ปรากฎชัดเจน อ่านง่าย ตำแหน่งที่เหมาะสม สีที่แตกต่างกัน
                • ถ้ามีส่วนผสมที่มากกว่า 1 ชนิด จะต้องติดฉลาคำว่า (ดัดแปรพันธุกรรม และสินค้าดัดแปรพันธุกรรมและชื่อของส่วนผสม) จะต้องแสดงในรายชื่อของส่วนผสมภายในวงเล็บต่อจากส่วนผสมที่เกี่ยวข้อง
 
ที่มา : มกอช.

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?