TH EN
A A A

3 มณฑลจีนตั้งเป้า ปี 2558 ผลิตธัญพืชได้ 100 ล้านตัน

20 ธันวาคม 2553   
                เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2553 สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับกระทรวงเกษตรของจีนออกประกาศเกี่ยวกับแผนเร่งพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประกาศฉบับนี้ตั้งเป้าหมายว่า เมื่อถึงปี 2558 (ปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนต้องมีกำลังการผลิตธัญพืชอยู่ที่ 100 ล้านตันต่อปี
 
                ในขณะเดียวกัน ประกาศฉบับดังกล่าวยังตั้งเป้าหมายว่า เมื่อถึงปี 2563 (ปีสุดท้ายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 13) ผลผลิตธัญญาหารต่อหน่วยพื้นที่ อัตราการใช้ทรัพยากร และอัตราผลิตภาพแรงงาน(Productive force of labor) ต้องอยู่ในระดับเดียวกับประเทศพัฒนาแล้ว และการเกษตรสมัยใหม่ต้องมีความสำเร็จอย่างชัดเจน
 
                ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งผลิตธัญญาหาร สินค้าเกษตรและสินค้าปศุสัตว์ที่สำคัญของจีน และยังเป็นพื้นที่ที่เหมาะกับการเพาะปลูกและมีศักยภาพที่จะเพิ่มผลผลิตได้มากที่สุดในจีน แต่ระบบสาธารณูปโภคทางการเกษตรและเทคโนโลยีรองรับยังคงล้าหลัง ทำให้ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกยังคงอยู่ในระดับต่ำ นอกจากนี้ การนำทรัพยากรการเกษตรมาใช้หมุนเวียนยังมีอุปสรรคค่อนข้างมาก
               
                ประกาศฉบับนี้กำหนดให้การพัฒนาเกษตรสมัยใหม่เป็นเสาหลักของการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเคยเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมเก่าของจีน โดยดำเนินการปรับรูปแบบการพัฒนาการเกษตร ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการเกษตร สร้างเทคโนโลยีการเกษตรรองรับการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และผลักดันให้รัฐวิสาหกิจเข้ามามีบทบาทในการทดลองและพัฒนามากขึ้น ประกาศฉบับนี้ระบุว่าจะสร้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เป็นแหล่งที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ แหล่งอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปปศุสัตว์ และพื้นที่ต้นแบบการเกษตรสมัยใหม่
 
 
 
ที่มา : ศูนย์ข้อมูลธุรกิจไทยในจีน ณ นครปักกิ่ง

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?