TH EN
A A A

มะกันยันเรียกเก็บภาษี AD กุ้งเวียดนามต่อ

17 ธันวาคม 2553   
                กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ (DOC) ระบุว่า สหรัฐฯจะดำเนินการเรียกเก็บภาษีทุ่มตลาด (AD) กุ้งแช่แข็งเวียดนามต่อไป โดยเวียดนามจะต้องจ่ายภาษี AD 4.3% หรือ 5.24% ถึง 25.76% โดย DOC ให้เหตุผลถึงการดำเนินการเรียกเก็บภาษีนี้ว่า หาก DOC ยกเลิกภาษี AD กับกุ้งแช่แข็งเวียดนาม เวียดนามก็จะกลับมาทุ่มตลาดกุ้งส่งออกไปยังสหรัฐฯ อีกครั้ง
                อนึ่งองค์การการค้าโลก (WTO) กำหนดเงื่อนไขว่า หลังจากที่เก็บภาษีทุ่มตลาดครบ 5 ปี ประเทศผู้นำเข้าต้องทบทวน (Sunset review) เพื่อตรวจสอบว่าการยกเลิกภาษีทุ่มตลาดจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อตลาดการค้าภายในประเทศหรือไม่ และหากมีส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหายต่อการตลาดภายในประเทศเพียงเล็กน้อย ประเทศผู้นำเข้าต้องยกเลิกการเรียกเก็บภาษีทุ่มตลาด
               ทั้งนี้ เวียดนามยังคงต่อรอไปอีก 5 ปีที่จะให้สหรัฐฯยกเลิกภาษีทุ่มตลาดกับสินค้ากุ้งแช่แข็ง และในขณะเดียวกันเวียดนามเองก็ยื่นฟ้องสหรัฐฯ ต่อ WTO ในประเด็นนี้เช่นกัน
ที่มา : FIS

บทความนี้มีประโยน์หรือไม่?